Όροι χρήσης υπηρεσιών του Stelno.gr

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ STELNO.GR.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
    Η ιστοσελίδα stelno.gr αποτελεί διαδικτυακό τόπο μέσω του οποίου έρχονται σε άμεση επικοινωνία τόσο η ίδια η Ιστοσελίδα, όσο και επαγγελματίες,  φυσικά και νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται και παρέχουν υπηρεσίες στο χώρο των μεταφορών εμπορευμάτων και δεμάτων καθώς και της μετακίνησης επιβατών,  με ενδιαφερόμενα για τη λήψη των ως άνω υπηρεσιών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της μηχανής αναζήτησης και της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση www.stelno.gr (εφ’ εξής «Ιστοσελίδα»). Οι παρακάτω όροι χρήσεως αφορούν τόσο τη χρήση της ιστοσελίδας stelno.gr  από απλό επισκέπτη όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη. Χρήση της ιστοσελίδας και εγγραφή σε αυτή, σημαίνει αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη-χρήστη με τους όρους χρήσεως και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί η Ιστοσελίδα. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με την Ιστοσελίδα.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
 
    1. Ο επισκέπτης - χρήστης της ιστοσελίδας και όλων των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου (www.stelno.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσεως και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση κάθε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας και σε περίπτωση οιασδήποτε διαφωνίας του, οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Διαφορετικά τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι τους αποδέχεται και ότι παραχωρεί τη συναίνεση, συγκατάθεση και έγκρισή του σ’αυτούς. Οι παρακάτω όροι χρήσεως ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και γενικότερα για ο,τιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του ως άνω διαδικτυακού τόπου. Το stelno.gr δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσεως, τις προϋποθέσεις και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι δε χρήστες - επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις και συναινούν με αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση- επίσκεψη της Ιστοσελίδας.
    2.  Όταν ο επισκέπτης – χρήστης αποστέλλει πληροφορίες προς τον διαδικτυακό τόπο του stelno.gr με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας μέσω της Ιστοσελίδας stelno.gr, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ορθά και με ακρίβεια. Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά τον παρέχοντα αυτές, καθόσον η Ιστοσελίδα λειτουργεί μόνο ως μέσο online παρουσίας και δημοσίευσης τέτοιου είδους πληροφοριών, χωρίς επεξεργασία αυτών. Τα προσωπικά στοιχεία και το περιεχόμενο των παρεχομένων πληροφοριών πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά. β) Δεν πρέπει να οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση τρίτων ή να αποβλέπουν στην παροχή υπηρεσιών, που αντίκεινται στην κείμενη νομοθεσία. γ)Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων προσωπικότητας. δ) Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή cancel bots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος, που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή απώλεια δεδομένων, τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή υπηρεσιών ή λειτουργιών της Ιστοσελίδας εν μέρει ή στο σύνολο, που σχετίζονται με τους παροχείς σύνδεσης ή άλλους συνεργάτες της.
    3.  Οι πληροφορίες που παρέχει -συμπληρώνει ο επισκέπτης-χρήστης για την εξυπηρέτηση του αιτήματός του θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση αντίκειται στους κανόνες χρήσης του stelno.gr και εν γένει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του διαδικτυακού τόπου της Ιστοσελίδας από κάποιον επισκέπτη – χρήστη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας της. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη – χρήστη αυτής καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα μπορούν να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας, εφόσον αυτό απαιτηθεί για την προστασία δικαιωμάτων της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων στην ιστοσελίδα του stelno.gr θα πρέπει αυτά να μην αντιβαίνουν στην ελληνική νομοθεσία και τα χρηστά ήθη, για τη χρήση του διαδικτύου εν γένει, καθώς και να μην είναι αλλοιωμένα από τον επισκέπτη – χρήστη, που προβαίνει στη δημοσίευση τους. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το stelno.gr, χωρίς καμία αξίωση έναντι της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη – χρήστη, που τα παρέχει.
    4.  Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Κάθε επισκέπτης-χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση του stelno.gr και μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα με τρόπο που θα μπορούσε να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές ή τα δίκτυά της, ή με τρόπους, οι οποίοι παρεμβαίνουν στη χρήση και στην εκμετάλλευση των υπηρεσιών της από οποιοδήποτε άλλο μέλος-επισκέπτη-χρήστη. Απαγορεύεται στον επισκέπτη – χρήστη να δημιουργεί ψεύτικους λογαριασμούς με δόλιες προθέσεις καθώς και να συλλέγει ή να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών με οποιοδήποτε τρόπο.  Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της Ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Διαχειριστή της. Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση, που περιέχεται σε αυτήν. Επίσης, απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια, που επιβαρύνει ή χρησιμοποιεί καταχρηστικά την μηχανή αναζήτησης της Ιστοσελίδας και την τεχνολογική της υποδομή.Το stelno.gr διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την ικανοποίησή του για κάθε ζημία του από την παραβίαση των άνω απαγορεύσεων από τον επισκέπτη – χρήστη και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική νομική ενέργεια, διαδικασία και λήψη νόμιμων διορθωτικών εξώδικων ή δικαστικών μέτρων με στόχο την αποτροπή παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.
    5.   Ο χρήστης – επισκέπτης έχει την ευκαιρία να υποβάλει σχόλια σχετικά με τις εμπειρίες του από την παροχή υπηρεσιών των επαγγελματιών, που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα. Τα σχόλια αυτά οφείλει να υποβάλει με υπευθυνότητα και να είναι σαφή και ειλικρινή. Ο χρήστης – επισκέπτης φέρει ατομικά την ευθύνη για χρήση από τον ίδιο τυχόν ανάρμοστων εκφράσεων και άσκοπης προσωπικής κριτικής ή/και αθέμιτων – προσβλητικών σχολίων-απόψεων των χρηστών-επισκεπτών. Το stelno.gr διατηρεί το δικαίωμα της αφαίρεσης σχολίων των χρηστών – επισκεπτών, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς να φέρει πάντως ευθύνη το ίδιο για οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση στην αφαίρεση τους.
    6.   Η χρήση των πληροφοριών και παρουσιάσεων της Ιστοσελίδας, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη-χρήστη αυτής. H Ιστοσελίδα δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της, καθώς η λειτουργία της είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες, μη δυνάμενους να ελεγχθούν. Για τον λόγο αυτό, το stelno.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιωνδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την ιστοσελίδα του. Ο επισκέπτης – χρήστης θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση στους προσωπικούς του λογαριασμούς στο stelno.gr, καθώς και για την διασφάλιση των κωδικών πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.Ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο, τη χρήση, την διαχείριση και την πρόσβαση των κωδικών ενεργοποίησης, καθώς και των κωδικών πρόσβασης.
    7.  Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα κείμενα, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα, χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και πληροφόρηση των επισκεπτών - χρηστών του, καθώς και την παροχή της δυνατότητας απευθείας συνεννόησης μεταξύ τους, για την κατάρτιση της μεταξύ τους συμφωνίας, αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η Ιστοσελίδα δεν οφείλει να επαληθεύει και να εγγυάται την ακριβόχρονη και προσήκουσα εκτέλεση των προβαλλόμενων σε αυτή υπηρεσιών από τους χρήστες-επαγγελματίες.
    8.   To stelno.gr διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες: α) να καταγράφει και να αποθηκεύει κάθε επικοινωνία του επισκέπτη – χρήστη με την Iστοσελίδα. Τα στοιχεία επικοινωνίας που καταχωρούνται στο σύστημα της Ιστοσελίδας από κάθε χρήστη, προκειμένου να κάνει χρήση της υπηρεσίας (ήτοι email και αριθμό κινητού τηλεφώνου), δύνανται να χρησιμοποιηθούν από τον διαχειριστή της Ιστοσελίδας για την μεταξύ τους επικοινωνία, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο στο πλαίσιο διασφάλισης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. β) να ερευνήσει οποιαδήποτε καταγγελία σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού και να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση μιας τέτοιας επικοινωνίας, γ) να αποσύρει επικοινωνίες και αποσταλλέντα από τον επισκέπτη χρήστη δεδομένα, πληροφορίες και σχόλια, που θεωρούνται προσβλητικά, παράνομα ή ενοχλητικά ή που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του stelno.gr, δ) να διαγράψει εγγεγραμμένα μέλη, όταν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της Ιστοσελίδας μετά από σχετική προειδοποίησή τους. Εφόσον ανασταλεί ή απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σε κάποιο μέλος, δεν επιτρέπεται σε αυτό η εκ νέου εγγραφή του ή χρήση των υπηρεσιών της, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Διαχειριστή της Ιστοσελίδας. Η Ιστοσελίδα δεν διαγράφει σε καμία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα μελών, ακόμη κι αν πρόκειται για μέλη, που τους έχει απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών του. Οριστική διαγραφή από την βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας μπορεί να γίνει μόνο σε περιπτώσεις όπου το ίδιο το μέλος το επιθυμεί και υπό τον όρο τήρησης της αρχής περί ασφάλειας των συναλλαγών, προς διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος. Τα μέλη τα οποία, για προσωπικούς λόγους, επιθυμούν την οριστική διαγραφή τους από την βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας, θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέσω του email επικοινωνίας της Ιστοσελίδας, στο οποίο να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό τηλεφώνου τους, τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία, που είναι εγγεγραμμένα στην βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας. Επίσης, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στην Ιστοσελίδα δεν διαγράφονται και παραμένουν στην διάθεση κάθε αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας ή αρχής εφόσον κάτι τέτοιο τους ζητηθεί. Σε κάθε αίτηση οριστικής διαγραφής από τη βάση δεδομένων, η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι, ενώ η διαδικασία της διαγραφής μπορεί να γίνει σε διάστημα όχι μικρότερο από 7 ημέρες ή μεγαλύτερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
    9.  Το stelno.gr μπορεί να παρέχει συνδέσμους για ιστοσελίδες τρίτων. Μπορεί επίσης να επιλέγει και να δίνει προτεραιότητα σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, σύμφωνα με τους όρους αναζήτησης που εισάγει ο επισκέπτης – χρήστης. Σε καμία περίπτωση το stelno.gr δεν συνιστά και δεν συνυπογράφει το περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων, δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Έτσι, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη-χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το stelno.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι υιοθετεί ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει, ούτε ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή ότι εγγυάται για αυτά.
10. H Ιστοσελίδα δεν έχει καμία ευθύνη για οιοδήποτε είδος επικοινωνίας του χρήστη-επισκέπτη με τους χρήστες-επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών, που είναι συνδρομητές και διαφημίζονται σε αυτήν και για την οποιαδήποτε τυχόν συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση, τους όρους της οποίας καθορίζουν με ελεύθερη διαπραγμάτευση οι ίδιοι, δίχως την παρέμβαση της Ιστοσελίδας. Ιδίως ελεύθερα τα μέρη καθορίζουν το οικονομικό αντάλλαγμα για την παροχή υπηρεσιών, το είδος, τον χρόνο, τον τόπο, την μορφή και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Ειδικά όμως, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών (κούριερ), μέσω της Ιστοσελίδας, το stelno.gr συμβάλλεται απευθείας με τον ενδιαφερόμενο-επισκέπτη της ιστοσελίδας και αναλαμβάνει έναντι αμοιβής την αποστολή επιστολών και δεμάτων, που πραγματοποιείται από εταιρία ταχυμεταφορών (κούριερ), με την οποία η Ιστοσελίδα συμβάλλεται και είναι της δικής της ελεύθερης επιλογής.
Ρητά ορίζεται ότι το περιεχόμενο των επιστολών-δεμάτων και η διαδικασία αποστολής τους διέπεται από την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία, το δε κόστος αποστολής για κάθε ενδιαφερόμενο αναγράφεται στην Ιστοσελίδα και ο επισκέπτης, δίδοντας την εντολή αποστολής, αποδέχεται τους συγκεκριμένους όρους. Η Ιστοσελίδα δεν φέρει ευθύνη για τη διεκπεραίωση της εντολής αποστολής κούριερ που της δίδεται από τον ενδιαφερόμενο αποστολέα – επισκέπτη της έναντι  αυτού, καθόσον μοναδικό αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών αυτής είναι η ανεύρεση εταιρίας κούριερ για την αποστολή των επιστολών ή των δεμάτων, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τον αποστολέα τους.
    11.   Το stelno.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση, αν επισημανθούν σφάλματα από τον επισκέπτη – χρήστη, να καταβληθεί άμεσα κάθε προσπάθεια για την διόρθωσή τους. Παρόλα αυτά ο επισκέπτης χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη οποιαδήποτε στοιχεία και υλικό, που είναι διαθέσιμα και εμπεριέχονται σ’ αυτόν τον διαδικτυακό τόπο και παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους και η Ιστοσελίδα δε φέρει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή και στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτήν. Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, το stelno.gr δύναται να πραγματοποιήσει αλλαγές και βελτιώσεις που κατά την κρίση του θα καταστήσουν ευχερέστερη τη λειτουργία της ιστοσελίδας.
    12.  Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (όπως πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του stelno.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του stelno.gr, και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, επεξεργασίας ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλα πρόσωπα. Περαιτέρω, ο επισκέπτης - χρήστης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο, από το διαχειριστή του site, ο οποίος θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-χρηστών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και του Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων και για κάθε αναφερόμενο στο νόμο λόγο, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

    1.  Ως ελάχιστη διάρκεια της συνδρομής του χρήστη- επαγγελματία στο stelno.gr ορίζεται το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών. Ο χρήστης θα  ενημερώνεται μέσω e-mail από την Ιστοσελίδα  τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από τη λήξη της συνδρομής του, περί των όρων ανανέωσης της συνδρομής και του κόστους συνδρομής, που θα αφορά το χρονικό διάστημα της ανανέωσης, που θα καθορίζονται ελεύθερα από την Ιστοσελίδα.
2. Το ποσό της συνδρομής της κάθε κατηγορίας χρηστών – επαγγελματιών ορίζεται ως ακολούθως:
Α. Για τους επαγγελματίες αυτοκινητιστές (Φορτηγά Ι.Χ και Φορτηγά Δ.Χ) το ύψος της συνδρομής ορίζεται σε μηδέν (0) ευρώ το εξάμηνο.
Β. Για τους επαγγελματίες αυτοκινητιστές ( ΤΑΧΙ) το ύψος της συνδρομής ορίζεται σε μηδέν (0) ευρώ το εξάμηνο.
Γ. Για τις μεταφορικές εταιρίες το ύψος της συνδρομής ορίζεται σε μηδέν (0) ευρώ το εξάμηνο. συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ η δε πληρωμή της συνδρομής γίνεται με τους κάτωθι τρόπους:
 α) με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (Τράπεζα           / IBAN:             )  
 β) με χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας.
     Η Ιστοσελίδα έχει τη δυνατότητα να παρέχει έκπτωση ή απαλλαγή του κόστους συνδρομής σε ορισμένους χρήστες/συνδρομητές της επιλογής της, εφόσον κρίνει ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντά της (π.χ. μακροχρόνια συνεργασία, διαφημιστικοί λόγοι κτλ) καθώς και να κάνει γενικά σε όλους τους χρήστες της ειδικές προσφορές για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.
     H Ιστοσελίδα υποχρεούται, κατόπιν της καταβολής εκάστης συνδρομής, να εκδίδει τα απαιτούμενα, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, παραστατικά και φορολογικά στοιχεία, τα οποία θα αποστέλλει ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά κατά περίπτωση.    
Την ίδια υποχρέωση έκδοσης σχετικών παραστατικών και φορολογικών στοιχείων έχει η Ιστοσελίδα και μετά την καταβολή σε αυτήν εκάστης αμοιβής για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών (κούριερ).
     Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνεί με τους χρήστες, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους στοιχείων, για να ενημερώνει ή να τροποποιεί οποιοδήποτε παραστατικό/φορολογικό στοιχείο κριθεί απαραίτητο, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με τους χρήστες, η Ιστοσελίδα θα προχωράει στην αλλαγή του φορολογικού στοιχείου έπειτα από γνωστοποίηση στην αρμόδια φορολογική υπηρεσία, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις φορολογικές υποχρεώσεις της.
Η Ιστοσελίδα θα εφαρμόζει πιστά τους νόμους της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας.
3. Ο επισκέπτης-χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με το stelno.gr την έχουν τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και όταν η πρόσβαση στο stelno.gr γίνεται και από χώρα εκτός Ελλάδος.